Vol 7, No 2 (2020)

Erudio Journal of Educational Innovation

Table of Contents

Original Articles

Yusri Abdillah, Supriono Supriono, Sunarti Sunarti, Andriani Kusumawati
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 87-92  
Dian Nugraha, Kasmawati Kasmawati, Raihana Uzda
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 93-104  
Ernawati Ernawati, Surima Sahirun
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 105-114  
Erlyna Abidasari, Rina Wahyu Setyaningrum
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 115-127  
Irvan Bagus Aji Pamungkas, Sugeng Susilo Adi
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 128-138  
Dewi Alima Nostalia Suseno, Dewi Nurmalita Suseno, Moch Saad, Adi Suseno
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 139-147  
Mujiati La Saadi, Ernawati Ernawati
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 148-154  
Muslim Muslim
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 155-165  
John Kalu Osiri, Kenneth Kungu, Amarachi Amaugo, Jenesha Francis
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 166-175  
Darmiany Darmiany, Iva Nurmawanti
  Erudio, Vol 7, No 2 (2020),  pp. 176-183